Kế toán muốn khi bảo trì tính giá hoặc chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới nếu máy tính bị tắt đột ngột bị lỗi dữ liệu có thể tự khắc phục được mà không cần gọi tới tổng đài hỗ trợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn khi bảo trì tính giá hoặc chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới nếu máy tính bị tắt đột ngột bị lỗi dữ liệu có thể tự khắc phục được mà không cần gọi tới tổng đài hỗ trợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ hiển thị thông báo và hướng dẫn cách khắc phục trong trường hợp kế toán đang bảo trì dữ liệu, ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô, tính giá xuất kho, hoặc chuyển đổi dữ liệu kế toán mà chương trình lại bị tắt đột ngột.

Cách thao tác

Khi kế toán đang bảo trì dữ liệu, ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô, tính giá xuất kho, hoặc chuyển đổi dữ liệu kế toán từ bản trước lên mà chương trình lại bị tắt đột ngột, sau khi mở lại chương trình và đăng nhập vào dữ liệu đó sẽ hiển thị thông báo:

3-15-2016 11-59-59 AM

Tại đây, kế toán có thể đăng nhập vào công cụ Quản lý dữ liệu để thực hiện chức năng Xóa trạng thái Bảo trì dữ liệu, Tính giá xuất kho, Ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô, Chuyển đổi dữ liệu kế toán bằng cách nhấn vào đường dẫn trên thông báo, hoặc vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu, chọn máy chủ SQL và nhấn <<Đồng ý>>. Sau đó thực hiện các bước như sau:

3-15-2016 1-26-40 PM

Nhấn <<Đồng ý>>, chương trình sẽ hiển thị thông báo Xóa trạng thái Bảo trì dữ liệu, Tính giá xuất kho, Ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô, Chuyển đổi dữ liệu kế toán thành công.

Sau khi thực hiện thành công chức năng Xóa trạng thái Bảo trì, Tính giá XK,..., kế toán có thể đăng nhập lại vào dữ liệu để làm việc.

NOTE_iconnote Lưu ý: Chức năng Xóa trạng thái Bảo trì, Tính giá XK,... chỉ cho phép ADMIN thực hiện.