Kế toán muốn khi nhập khẩu đơn đặt hàng cho phép nhập khẩu trường mở rộng để nhập khẩu các đơn giá trước chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu theo từng mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn khi nhập khẩu đơn đặt hàng cho phép nhập khẩu trường mở rộng để nhập khẩu các đơn giá trước chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu theo từng mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu Đơn đặt hàng từ excel vào phần mềm, kế toán có thể nhập khẩu các trường mở rộng tùy theo nhu cầu quản lý.

Cách thao tác

Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ excel\Chứng từ\Bán hàng, tích chọn Đơn đặt hàng.

3-11-2016 9-09-58 AM

Tại bước 2 (Ghép dữ liệu), kế toán có thể thêm các cột thông tin cần nhập khẩu như sau:

3-11-2016 9-21-30 AM

Tại bước này, kế toán có thể lấy tất cả các cột thuộc trường mở rộng thông tin chi tiết để nhập khẩu vào chương trình.

Sau khi nhấn <<Đồng ý>>, các trường mở rộng đã tích chọn sẽ được đưa lên bảng ghép dữ liệu.

3-11-2016 9-36-04 AM

Nhấn <<Tiếp theo>> để kiểm tra dữ liệu và hoàn thành việc nhập khẩu dữ liệu.