Kế toán muốn trên sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ cùng ngày hạch toán và cùng ngày chứng từ được sắp xếp theo thứ tự thời gian hạch toán để chứng từ kết chuyển lãi lỗ luôn hiển thị ở các dòng cuối cùng của 1 tháng.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn trên sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ cùng ngày hạch toán và cùng ngày chứng từ được sắp xếp theo thứ tự thời gian hạch toán để chứng từ kết chuyển lãi lỗ luôn hiển thị ở các dòng cuối cùng của 1 tháng.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, chương trình thay đổi cách sắp xếp chứng từ trên sổ Nhật ký chung để với các chứng từ cùng ngày hạch toán, cùng ngày chứng từ thì chứng từ Kết chuyển lãi, lỗ luôn hiển thị cuối cùng.

Cách thao tác

Vào Báo cáo\Tổng hợp, xem Sổ nhật ký chung:

3-12-2016 12-25-39 PM

Trên sổ Nhật ký chung, chứng từ Kết chuyển lãi, lỗ được sắp xếp ở vị trí cuối cùng.