Kế toán muốn phần mềm ghi rõ hơn tên gọi chức năng nộp BC thuế/BCTC để người dùng biết được chức năng này phục vụ cho mục đích gì.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 >

Kế toán muốn phần mềm ghi rõ hơn tên gọi chức năng nộp BC thuế/BCTC để người dùng biết được chức năng này phục vụ cho mục đích gì.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, trên các báo cáo thuế, báo cáo tài chính mà phần mềm đang hỗ trợ đã có chức năng xuất khẩu ra XML để nộp báo cáo qua mạng hoặc nhập khẩu vào HTKK. Tuy nhiên, tên của chức năng này đang hiển thị là "Xuất khẩu XML", gây khó hiểu cho người dùng.

Kể từ R25, trên MISA SME.NET 2015, tên của chức năng này sẽ được thay đổi để người dùng dễ hiểu.

Cách thao tác

Vào phân hệ Thuế, xem một báo cáo thuế đã lập.

Thực hiện chức năng <<In>> trên thanh công cụ.

3-10-2016 5-59-16 PM

Trên thanh công cụ của giao diện in báo cáo, chức năng "Xuất khẩu XML" được sửa tên thành "Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK". Khi trỏ chuột vào chức năng này sẽ hiển thị dòng chú thích "Xuất khẩu XML để nộp báo cáo qua mạng hoặc nhập khẩu vào HTKK".

NOTE_iconnote Lưu ý: Các báo cáo được sửa tên chức năng "Xuất khẩu XML" thành "Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK" bao gồm:

1.Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán tổng hợp (Trên 2 báo cáo này có thể chọn phụ lục kèm theo là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

2.Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).

3.Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT).

4.Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT).

5.Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).

6.Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB).

7.Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).