R34.2.0

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R34.2.0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R34.2.0 bao gồm:

1. Tích hợp UltraViewer vào bộ cài sản phẩm MISA SME.NET 2015