Tích hợp UltraViewer vào bộ cài chương trình MISA SME.NET 2015

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34.2.0 >

Tích hợp UltraViewer vào bộ cài chương trình MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2015 R34.2.0, chương trình bổ sung thêm công cụ UltraViewer để hỗ trợ khách hàng trực tiếp qua mạng internet được nhanh và kịp thời.

Nội dung chi tiết

Trong bộ cài MISA SME.NET 2015 R34.2.0 sẽ tích hợp thêm bộ cài UltraViewer

ULTRA_1

Sau khi cài đặt chương trình, công cụ UltraViewer cũng được tự cài đặt vào máy tính

ULTRA_2

Trường hợp công cụ UltraViewer không tự động cài đặt vào máy thì có thể cài riêng theo hướng dẫn tại đây