R34.1

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R34.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R34.1 bao gồm:

1. Kế toán muốn tính số tiền phạt chậm nộp thuế theo Luật số 106/2016/QH13 và Thông tư 130/2016/TT-BTC khi lập Tờ khai thuế điều chỉnh dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp để không phải tự tính bằng tay

2. Kế toán mong muốn bổ sung trên biểu thuế TTĐB các mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước theo Công văn 2159/TCT-KK và theo HTKK 3.4.0

3. Cập nhật cấu trúc XML cho các tờ khai thuế theo HTKK 3.4.0 và nộp báo cáo thuế qua MTax