Cập nhật cấu trúc XML cho các tờ khai thuế theo HTKK 3.4.0 và nộp báo cáo thuế qua MTax

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34.1 >

Cập nhật cấu trúc XML cho các tờ khai thuế theo HTKK 3.4.0 và nộp báo cáo thuế qua MTax

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34.1, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật lại cấu trúc XML cho các tờ khai thuế theo HTKK 3.4.0 và nộp báo cáo thuế qua MTax.

Nội dung chi tiết

Chương trình cập nhật các thay đổi để phục vụ cho việc nộp tờ khai theo HTKK 3.4.0 cụ thể như sau:

Cập nhật thông tin cơ quan thuế : vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán

119135_1

Cập nhật cấu trúc XML cho các tờ khai thuế để nhập khẩu vào HTKK 3.4.0 và xem qua itaxviewer 1.2.0:

oTT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

oThông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in) (TT26)

oBáo cáo Mất, cháy, hỏng hóa đơn

oTờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) (cập nhật biểu thuế mới)

oTờ khai thuế TTĐG (01/TTĐB) (cập nhật biểu thuế mới)

Ví dụ: xuất khẩu Thông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in) (TT26) ra định dạng XML

oIn Thông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in) (TT26)

119135_2

oTệp xuất khẩu ra có thể xem bằng chương trình iTaxViewer bản 1.2.0

119135_3