R34

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R34

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R34 bao gồm:

1. Kế toán muốn sổ chi tiết VTHH có hiển thị được số hóa đơn để kiểm tra xem nhập kho từ hóa đơn mua hàng nào, xuất kho cho hóa đơn bán hàng nào, vì khi quyết toán thuế cơ quan thuế muốn kiểm tra nhập, xuất theo số hóa đơn

2. Kế toán bán hàng muốn xem được doanh thu và giá vốn theo từng hoá đơn, chứng từ bán hàng tương ứng từng NVKD để xem được lãi lỗ của từng lần bán hàng, làm căn cứ tính lương cho NVKD

3. Khách hàng muốn khi vào phần Lập báo cáo tài chính trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính có thể lưu lại phần Thông tin chung của lần lập gần nhất để không phải nhập lại

4. Kế toán mong muốn xem được phát sinh thu/chi tiền theo từng công trình và muốn xem được chi tiết ai là người nhận người nộp tiền

5. Kế toán muốn khi in chứng từ bán hàng hiển thị thông tin Số đơn đặt hàng để phân biệt giao hàng theo đơn đặt hàng nào

6. Kế toán mong muốn xuất khẩu danh sách khách hàng áp dụng trong chính sách giá ra excel để đối chiếu giữa bảng theo dõi chính sách giá bên ngoài excel với phần mềm

7. Bổ sung công cụ cho phép người sử dụng có thể thêm hoặc bớt số liên trên mẫu hóa đơn/chứng từ

8. Đối với giấy phép sử dụng Starter và Express, kế toán muốn cập nhật lại cảnh báo khi Cất chứng từ đã vượt quá số lượng chứng từ tối đa để nhanh chóng nâng cấp lên gói sản phẩm cao hơn