Đối với giấy phép sử dụng Starter và Express, kế toán muốn cập nhật lại cảnh báo khi Cất chứng từ đã vượt quá số lượng chứng từ tối đa để nhanh chóng nâng cấp lên gói sản phẩm cao hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Đối với giấy phép sử dụng Starter và Express, kế toán muốn cập nhật lại cảnh báo khi Cất chứng từ đã vượt quá số lượng chứng từ tối đa để nhanh chóng nâng cấp lên gói sản phẩm cao hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, đối với khách hàng sử dụng giấy phép Starter và Express, chương trình sẽ cảnh báo cho NSD biết sắp đến giới hạn cho phép để nâng cấp lên gói cao hơn.

Cách thực hiện

Chi tiết xem tại đây