Kế toán mong muốn xuất khẩu danh sách khách hàng áp dụng trong chính sách giá ra excel để đối chiếu giữa bảng theo dõi chính sách giá bên ngoài excel với phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Kế toán mong muốn xuất khẩu danh sách khách hàng áp dụng trong chính sách giá ra excel để đối chiếu giữa bảng theo dõi chính sách giá bên ngoài excel với phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xuất khẩu danh sách khách hàng trong chính sách giá ra excel để đối chiếu giữa bảng theo dõi chính sách giá bên ngoài excel với phần mềm.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá: xem danh sách chính sách giá

116616_1

Danh sách khách hàng xuất khẩu ra excel như sau

116616_2