Kế toán muốn khi in chứng từ bán hàng hiển thị thông tin Số đơn đặt hàng để phân biệt giao hàng theo đơn đặt hàng nào

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Kế toán muốn khi in chứng từ bán hàng hiển thị thông tin Số đơn đặt hàng để phân biệt giao hàng theo đơn đặt hàng nào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung trường trộn "Số đơn đặt hàng" khi trộn mẫu chứng từ bán hàng để trộn mẫu Invoice, Packing list để phân biệt là giao hàng cho đơn đặt hàng nào, mục đích lưu trữ các bộ chứng từ giao hàng theo cùng 1 đơn đặt hàng và quản lý xem với mỗi đơn đặt hàng đã giao được bao nhiêu."

Cách thực hiện

Trên tệp trường trộn chứng từ bán hàng bổ sung 2 trường

116617_1

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.

NOTE_iconnote   Lưu ý: trường trộn MasterSAOrderRefNo lấy lên tất cả các đơn đặt hàng được chọn trên từng dòng chi tiết của chứng từ bán hàng, trường trộn Detail_SAOrderRefNo lấy lên từng đơn đặt hàng được chọn trên từng dòng chi tiết của chứng từ bán hàng.

Ví dụ mẫu chứng từ bán hàng sau khi trộn mẫu có 2 trường trên thì in ra như sau:

116617_2