Khách hàng muốn khi vào phần Lập báo cáo tài chính trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính có thể lưu lại phần Thông tin chung của lần lập gần nhất để không phải nhập lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Khách hàng muốn khi vào phần Lập báo cáo tài chính trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính có thể lưu lại phần Thông tin chung của lần lập gần nhất để không phải nhập lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép lưu lại phần thông tin chung của Thuyết minh BCTC lần lập gần nhất để không phải nhập lại mất thời gian.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính\Thêm Thuyết minh báo cáo tài chính

88687_1

oNếu không tích chọn Lấy thông tin chung từ lần nhập gần nhất: chương trình sẽ lấy lên các thông tin chung đã được khai báo trên Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính

88687_2

oNếu tích chọn Lấy thông tin chung từ lần nhập gần nhất: chương trình sẽ lấy lên các thông tin chung đã được khai báo trên Thuyết minh báo cáo tài chính được lập và cất gần nhất.

88687_3

Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: sửa cấp tổ chức Tổng công ty/Công ty

88687_4

NOTE_iconnote   Lưu ý: nếu sửa các thông tin trên tab Đặc điểm hoạt động, chế độ kế toán (trừ các thông tin đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán năm và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho) thì sẽ cập nhật sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính và ngược lại.