Kế toán bán hàng muốn xem được doanh thu và giá vốn theo từng hoá đơn, chứng từ bán hàng tương ứng từng NVKD để xem được lãi lỗ của từng lần bán hàng, làm căn cứ tính lương cho NVKD

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Kế toán bán hàng muốn xem được doanh thu và giá vốn theo từng hoá đơn, chứng từ bán hàng tương ứng từng NVKD để xem được lãi lỗ của từng lần bán hàng, làm căn cứ tính lương cho NVKD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem được doanh thu và giá vốn theo từng hoá đơn, chứng từ bán hàng tương ứng từng NVKD để xem được lãi lỗ của từng lần bán hàng, làm căn cứ tính lương cho NVKD.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ nhật ký bán hàng:

85539_1

Trên giao diện Sửa mẫu

85539_2

Mẫu báo cáo sau khi sửa

85539_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: chương trình chỉ lấy được thông tin giá vốn trên các chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho và hàng bán bị trả lại kiêm phiếu nhập kho, còn với các loại chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất và hàng bán trả lại không kiêm phiếu nhập sau đó lập phiếu xuất, phiếu nhập riêng thì sẽ không lấy lên được.