Kế toán muốn sổ chi tiết VTHH có hiển thị được số hóa đơn để kiểm tra xem nhập kho từ hóa đơn mua hàng nào, xuất kho cho hóa đơn bán hàng nào, vì khi quyết toán thuế cơ quan thuế muốn kiểm tra nhập, xuất theo số hóa đơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Kế toán muốn sổ chi tiết VTHH có hiển thị được số hóa đơn để kiểm tra xem nhập kho từ hóa đơn mua hàng nào, xuất kho cho hóa đơn bán hàng nào, vì khi quyết toán thuế cơ quan thuế muốn kiểm tra nhập, xuất theo số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, khi in sổ chi tiết VTHH có hiển thị được số hóa đơn để dễ kiểm tra xem nhập kho là từ hóa đơn mua hàng nào, xuất kho là theo hóa đơn bán hàng nào, do khi quyết toán thuế cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra nhập, xuất theo số hóa đơn.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

69871_1

Mẫu báo cáo sau khi sửa

69871_2

NOTE_iconnote   Lưu ý: chương trình chỉ lấy được thông tin ngày hóa đơn và số hóa đơn của các loại chứng từ:

Chứng từ mua hàng nhập kho nhận kèm hóa đơn, mua hàng nhập kho không nhận kèm hóa đơn sau đó thực hiện nhận hóa đơn

Chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất lập kèm hóa đơn

Chứng từ trả lại hàng mua (có tích Trả lại hàng trong kho)

Chứng từ giảm giá hàng mua ( có tích Giảm giá trị hàng nhập kho)

Chứng từ trả lại hàng bán (có tích Kiêm phiếu nhập kho) và trả lại hàng bán không kiêm phiếu nhập kho sau đó lập phiếu nhập kho từ trả lại.