Kế toán mong muốn bổ sung trên biểu thuế TTĐB các mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước theo Công văn 2159/TCT-KK và theo HTKK 3.4.0

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34.1 >

Kế toán mong muốn bổ sung trên biểu thuế TTĐB các mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước theo Công văn 2159/TCT-KK và theo HTKK 3.4.0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34.1, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung trên biểu thuế TTĐB các mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước theo Công văn 2159/TCT-KK.

Nội dung chi tiết

Phần mềm đã bổ sung vào Danh mục Biểu thuế TTĐB các mặt hàng nhập khẩu bán ra trong nước theo công văn 2159/TCT-KK của Tổng cục thuế, chi tiết như sau:        

Trên Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt : vào Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

117159_1

Khi khai báo vật tư hàng hóa: vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: thêm mới một VTHH

117159_2

Khi lập tờ khai thuế TTĐB: vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

oNếu lập tờ khai có kỳ trước tháng 7

117159_3

oNếu lập tờ khai có kỳ từ tháng 7 trở đi

117159_4

NOTE_iconnote   Lưu ý: chương trình chỉ cập nhật các nội dung đã có hiệu lực trong năm 2016 của công văn 2159/TCT-KK.