Kế toán muốn tính số tiền phạt chậm nộp thuế theo Luật số 106/2016/QH13 và Thông tư 130/2016/TT-BTC khi lập Tờ khai thuế điều chỉnh dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp để không phải tự tính bằng tay

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34.1 >

Kế toán muốn tính số tiền phạt chậm nộp thuế theo Luật số 106/2016/QH13 và Thông tư 130/2016/TT-BTC khi lập Tờ khai thuế điều chỉnh dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp để không phải tự tính bằng tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34.1, trên MISA SME.NET 2015, khi lập tờ khai bổ sung điều chỉnh dẫn đến làm tăng số tiền thuế phải nộp thì số tiền phạt nộp chậm trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh sẽ được tính theo quy định của  Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016.

Nội dung chi tiết

Số tiền phạt chậm nộp trên bản giải trình khai bổ sung được tính như sau:

Số tiền chậm nộp = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x tỷ lệ tính tiền chậm nộp.

Trong đó:

o Số ngày chậm nộp: được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, gia hạn nộp thuế => Chương trình tự tính và cho phép sửa lại.

oTỷ lệ tính tiền chậm nộp được tính theo 4 mức 0,05%, 0,07%, 0,05% và 0,03%/ngày chi tiết như sau:

Từ ngày sau hạn nộp tờ khai kỳ tính thuế được điều chỉnh đến 30/6/2013: Tính theo tỷ lệ 0,05% (quy định của Luật số 78/2006/QH11).

Từ ngày 1/7/2013 đến 31/12/2014: Khoản nợ <=90 ngày tính theo tỷ lệ 0,05%; Khoản nợ >90 ngày tính theo tỷ lệ 0,07% (quy định của Luật số 21/2012/QH13).

Từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016: Tính theo tỷ lệ 0,05% (quy định của Luật số 71/2014/QH13)

Từ ngày 1/7/2016: Tính theo tỷ lệ 0.03% (quy định của Luật số 106/2016/QH13).

Ví dụ: Người nộp thuế có nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng 05/2013 đúng hạn tờ khai cho cơ quan thuế, tuy nhiên đến 20/08/2016 mới phát hiện kê khai thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp là 10.000.000 đồng. Khi đó người nộp thuế sẽ phải bị phạt nộp chậm tính như sau:

oTừ ngày 21/06/2013 đến ngày 30/06/2013: 10 ngày phạt mức 0,05% tức số tiền: 10.000.000 * 0,05% * 10 ngày = 50.000 đồng (theo Luật số 78/2016/QH11)

oTừ ngày 01/07/2013 đến ngày 28/09/2013: 90 ngày phạt mức 0,05% tức số tiền: 10.000.000 * 0,05% * 90 ngày = 450.000 đồng (theo Luật số 21/2012/QH13)

oTừ ngày 29/09/2013 đến ngày 31/12/2014: 459 ngày phạt mức 0,07% tức số tiền: 10.000.000 * 0,07% * 459 ngày = 3.213.000 đồng (theo Luật số 21/2012/QH13)

oTừ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2016: 547 ngày phạt mức 0,05% tức số tiền: 10.000.000 * 0,05% * 547 ngày = 2.735.000 đồng (theo Luật số 71/2014/QH13)

oTừ ngày 01/07/2016 đến ngày 20/08/2016: 51 ngày phạt mức 0,03% tức số tiền: 10 triệu đồng * 0,03% * 51 ngày = 153.000 đồng (theo Luật số 106/2016/QH13)

oTổng số tiền thuế phải nộp = 6.601.000 đồng

oKhi lập tờ khai bổ sung, chương trình sẽ tính ra kết quả như sau:

108093_1

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Chương trình bổ sung thông tin Hạn nộp TK chính thức, để người sử dụng dễ dàng xác định các mức tỷ chậm nộp tương ứng. Trong trường hợp, phải xác định lại số ngày nộp chậm ví dụ như được gia hạn, kế toán sửa số ngày nộp chậm trên bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh thì Hạn nộp TK chính thức cũng thay đổi theo

Cách tính số ngày chậm nộp vui lòng xem tại đây