Kế toán mong muốn khi lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì chương trình tính số ngày chậm nộp trừ đi ngày nghỉ trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp thuế trùng vào ngày nghỉ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán mong muốn khi lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì chương trình tính số ngày chậm nộp trừ đi ngày nghỉ trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp thuế trùng vào ngày nghỉ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thì chương trình tính số ngày chậm nộp trừ đi ngày nghỉ trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn nộp thuế trùng vào ngày nghỉ theo đúng quy định.

Cách thực hiện

Chương trình sửa lại cách tính số ngày chậm nộp khi lập tờ khai bổ sung cho các tờ khai sau:

oTờ khai thuế GTGT khấu trừ (Cả TT26 và TT119)

oTờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

oTờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (cho đơn vị mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý)

oTờ khai thuế tài nguyên

oTờ khai thuế TTĐB

oQuyết toán thuế TNDN

Ví dụ: lập tờ khai bổ sung cho Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (theo TT119) tháng 7/2016

77666_1