Kế toán muốn khi in Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thuận lợi cho việc giao nhận, quản lý hàng hoá theo mã quy cách với Đại lý

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn khi in Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thuận lợi cho việc giao nhận, quản lý hàng hoá theo mã quy cách với Đại lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in - Mã quy cách) thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thuận lợi cho việc giao nhận, quản lý hàng hoá theo mã quy cách với Đại lý.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho\Chuyển kho: In chứng từ phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý như sau:

113772_3

Chứng từ in ra như sau:

113772_2

Nếu kế toán muốn hiển thị chi tiết từng mã quy cách riêng thì có thể sửa mẫu:

113772_4