Kế toán muốn hiển thị cột tên đơn vị, tên công trình, tên KMCP, tên mã thống kê, tên đối tượng tập hợp chi phí trên giao diện chứng từ như Phiếu xuất, phiếu nhập để khi kiểm tra lại chứng từ thì dễ dàng kiểm tra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn hiển thị cột tên đơn vị, tên công trình, tên KMCP, tên mã thống kê, tên đối tượng tập hợp chi phí trên giao diện chứng từ như Phiếu xuất, phiếu nhập để khi kiểm tra lại chứng từ thì dễ dàng kiểm tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ hiển thị các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện nhập, xuất để khi kiểm tra lại chứng từ thì dễ dàng biết được đối tượng THCP đã nhập đúng chưa.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện sau:

oPhiếu nhập thành phẩm

oPhiếu nhập bán trả lại

oPhiếu nhập khác

oPhiếu xuất bán hàng

oPhiếu xuất hàng cho chi nhánh khác

oPhiếu xuất khác

oPhiếu xuất sản xuất

Ví dụ: với Phiếu xuất sản xuất

oVào Nghiệp vụ\Kho\Xuất kho: thêm mới phiếu xuất kho sản xuất

73201_11

oTrên giao diện Sửa mẫu

73201_2

oGiao diện phiếu xuất sau khi sửa

73201_3