Sau khi thực hiện sửa mẫu chứng từ/báo cáo, người dùng muốn xem được kết quả sửa mẫu một cách nhanh chóng. Hiện nay người dùng phải đóng chức năng sửa mẫu và thực hiện lại thao tác in mới xem được kết quả

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Sau khi thực hiện sửa mẫu chứng từ/báo cáo, người dùng muốn xem được kết quả sửa mẫu một cách nhanh chóng. Hiện nay người dùng phải đóng chức năng sửa mẫu và thực hiện lại thao tác in mới xem được kết quả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem ngay chứng từ sau khi sửa mẫu mà không cần nhấn lại nút In để xem chứng từ đã sửa.

Cách thực hiện

Ví dụ: sửa mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thực hiện sửa mẫu chứng từ như sau

84431_1

oSửa mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)

84431_2

oSau khi Cất mẫu vừa sửa chương trình hiển thị ngay mẫu mới như sau

84431_3