Bổ sung mẫu tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) đáp ứng yêu cầu thay đổi theo Thông tư mẫu theo TT26/2015/TT-BTC

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Bổ sung mẫu tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) đáp ứng yêu cầu thay đổi theo Thông tư mẫu theo TT26/2015/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung mẫu tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) đáp ứng yêu cầu thay đổi theo thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\TT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

84528_1

Giao diện lập tờ khai

84528_2

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Cách lập tờ khai theo TT26 tương tự như TT119 (vui lòng xem tại đây)

Chương trình chưa thực hiện chức năng xuất khẩu ra tệp XML để nhập khẩu sang HTKK và nộp thuế qua mạng cho tờ khai theo TT26 (do trên HTKK chưa có tờ khai này)

Tờ khai theo TT26 chỉ lập cho kỳ kê khai thuế từ tháng 9/2016 hoặc quý III/2016 trở đi.