Bổ sung phụ lục 01-7/GTGT - bảng phân bổ thuế GTGT phải nộp của doanh thu xây lắp liên tỉnh của Tờ khai 01/GTGT

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Bổ sung phụ lục 01-7/GTGT - bảng phân bổ thuế GTGT phải nộp của doanh thu xây lắp liên tỉnh của Tờ khai 01/GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung phụ lục 01-7/GTGT phân bổ thuế GTGT phải nộp của doanh thu xây lắp liên tỉnh trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo TT26/2015/TT-BTC.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\TT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

84530_1

Trên giao diện nhập liệu phụ lục

84530_2

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Phụ lục được sử dụng trong trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,..., không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp tỉnh

Các số liệu đã nhập trên phụ lục không ảnh hưởng đến các số liệu trên tờ khai thuế GTGT