Sửa mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức doanh nghiệp và bổ sung 5 mã trạng thái (lý do) mất cháy hỏng hoá đơn đáp ứng sửa đổi trong thông tư 26/2015/TT-BTC

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Sửa mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức doanh nghiệp và bổ sung 5 mã trạng thái (lý do) mất cháy hỏng hoá đơn đáp ứng sửa đổi trong thông tư 26/2015/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức doanh nghiệp và bổ sung 5 mã trạng thái (lý do) mất, cháy, hỏng hoá đơn đáp ứng sửa đổi theo thông tư 26/2015/TT-BTC.

Cách thực hiện

Với mẫu Thông báo phát hành hóa đơn:

oVào Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn

84532_1

oMẫu Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC in ra như sau

84532_2

Với chứng từ Mất, cháy, hỏng hóa đơn: vào Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn\Mất, cháy, hỏng hóa đơn

84532_3