Kế toán muốn giá trị quy đổi còn lại do làm tròn được dồn hết vào chứng từ chi ngoại tệ cuối cùng để in được sổ sách lưu trữ theo quy định.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn giá trị quy đổi còn lại do làm tròn được dồn hết vào chứng từ chi ngoại tệ cuối cùng để in được sổ sách lưu trữ theo quy định.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình thay đổi cách tính giá trị quy đổi còn lại cuối cùng do làm tròn tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời được dồn hết vào chứng từ chi ngoại tệ cuối cùng để in được sổ tiền gửi ngân hàng và sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng số liệu phục vụ lưu trữ.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là phương pháp Bình quân tức thời

93142_1

Trên tài khoản tiền ngoại tệ lập lại ngân hàng Bưu điện Liên Việt còn tồn 7USD, lập chứng từ chi cuối cùng:

93142_2

Xem Sổ tiền gửi ngân hàng

93142_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: chương trình thực hiện tính giá trị quy đổi dồn vào chứng từ chi cuối cùng khi chi tiền mặt và tiền gửi, chi tiết theo loại tiền, tài khoản kế toán, tài khoản ngân hàng