Không biết hạch toán chứng từ mua TSCĐ như thế nào

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Mua hàng >

Không biết hạch toán chứng từ mua TSCĐ như thế nào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Không biết hạch toán chứng từ mua TSCĐ như thế nào?

 

Hướng dẫn: Tham khảo hướng dẫn theo link

 

http://help.misasme2015.misa.vn/tng_tsc.htm