MISA Remote Support

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Trợ giúp >

MISA Remote Support

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép người sử dụng liên hệ trợ giúp từ xa của MISA thông qua hệ thống phần mềm TeamViewer. Thông qua hệ thống này MISA có thể hỗ trợ xử lý những vướng mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 một cách trực quan hơn.

Cách thao tác

Vào menu Trợ giúp\MISA Remote Support, xuất hiện màn hình kết nối TeamViewer

Menuhelp_Misa remote support