Liên kết

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Trợ giúp >

Liên kết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng liên kết cho phép người sử dụng đăng nhập trực tiếp vào các trang web: Trang web tax online: http://www.mtax.vn, trang web của Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn , Trang web của Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn

Cách thao tác

Vào menu Trợ giúp\Liên kết, chọn trang web cần đăng nhập: MTAX.vn, Trang web của Tổng cục thuế, Trang web của Bộ tài chính. Phần mềm sẽ tự động đăng nhập vào trang web vừa chọn.