Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến CCDC >

Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao tôi khi ghi tăng công cụ dụng cụ Trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho công cụ dụng cụ

 

Hướng dẫn:

 

Để chọn được chứng từ xuất kho công cụ dụng cụ các chứng từ xuất kho phải có giá trị, yêu cầu tính giá xuất kho để hiển thị giá trị khi đó sẽ chọn được chứng từ ở trang Nguồn gốc hình thành

Cauhoithuonggap_CCDC_cau1