Một số câu hỏi liên quan đến CCDC

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần CCDC:

 

Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC