Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép các đơn vị là Hợp tác xã có thể lập được các báo cáo tài chính mẫu F02, F03, F04 theo thông tư 24/2017/TT-BTC trên phần mềm MISA SME.NET 2017.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập báo cáo tài chính của Hợp tác xã cho dữ liệu theo thông tư 133.
Bước 1: Thiết lập lại hệ thống tài khoản kế toán theo TT133 thành theo TT24

Bước 2: Thiết lập hiển thị báo cáo tài chính của Hợp tác xã

Bước 3: Lập báo cáo tài chính của Hợp tác xã


Xem thêm