Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Kế toán muốn danh sách đề nghị thu chi và sổ quỹ tiền mặt trên phân hệ Thủ quỹ có cột Nhân viên để dễ dàng lọc và đối chiếu với số tiền thực tế từng nhân viên nộp vào.

Kế toán muốn danh sách đề nghị thu chi và sổ quỹ tiền mặt trên phân hệ Thủ quỹ có cột Nhân viên để dễ dàng lọc và đối chiếu với số tiền thực tế từng nhân viên nộp vào.


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R28, cho phép theo dõi nhân viên thu/chi tiền trên danh sách Đề nghị thu/chi và trên báo cáo Sổ quỹ tiền mặt để dễ dàng lọc và đối chiếu với số tiền thực tế từng nhân viên nộp vào

Các bước thực hiện

  • Vào menu Nghiệp vụ\Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.
  • Tại dòng tiêu đề của các cột, nhấn chuột phải chọn chức năng Sửa mẫu, tích chọn hiển thị cột Mã nhân viênTên nhân viên

  • Sau khi nhấn Cất chương trình sẽ hiển thị giao diện sau:

  • Nếu cuối tháng thủ quỹ cần in báo cáo quỹ có hiển thị chi tiết theo từng nhân viên thu, chi tiền thì kế toán chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, chọn tham số báo cáo, sau đó thực hiện in báo cáo như sau:
 
  • Trên giao diện Sửa mẫu tích chọn hiển thị cột Mã nhân viên Tên nhân viên như sau:
 
  • Sau khi nhấn Cất chương trình sẽ hiển thị giao diện báo cáo sau:


Xem thêm
Kế toán muốn khi in báo cáo của Tổng công ty thì thông tin đơn vị không hiển thị chữ Chi nhánh và tên chi nhánh để tránh hiểu lầm khi xem báo cáo.
Kế toán muốn trên phân hệ mua hàng, tab Công nợ hiển thị thông tin chi tiết số phải trả theo hóa đơn, số trả trước, số còn phải trả giúp xem nhanh công nợ thanh toán cho NCC
Với những đơn đặt hàng đã phát sinh chứng từ bán hàng, kế toán muốn NVKD không sửa được thông tin trên đơn đặt hàng giúp dễ dàng cho việc tra cứu lại trách nhiệm liên quan
Đối với CCDC phân bổ 1 lần đưa vào chi phí sản xuất, khi ghi tăng CCDC, tại bước xác định nguồn gốc hình thành, kế toán muốn lấy các chứng từ hạch toán chi phí SXKD dở dang
Khi in Thông báo công nợ, kế toán muốn hiển thị ngày trên báo cáo theo Ngày hạch toán để thuận tiện đối chiếu công nợ với khách hàng.
Kế toán mong muốn khi in Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu quản trị) vẫn hiển thị được thuế suất 0 mà không để trống như để tránh gây nhầm lẫn thông tin
Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, kế toán muốn hiển thị thông tin nhân viên thu tiền để thuận tiện tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng.
Kế toán mong muốn phần mềm không bị mất chứng từ nguồn gốc hình thành ở khai báo CCDC khi sửa chứng từ để kế toán không mất thời gian chọn lại
Kế toán mong muốn phần mềm không bị mất chứng từ nguồn gốc hình thành ở khai báo tài sản cố định khi sửa chứng từ để kế toán không mất thời gian chọn lại
Kế toán mong muốn phần mềm không bị mất chứng từ nguồn gốc hình thành ở khai báo chi phí trả trước khi sửa chứng từ để kế toán không mất thời gian chọn lại
Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt
Khi ghi tăng TSCĐ, kế toán mong muốn có thể nhập liệu được công suất máy và thông tin này có thể in lên được thẻ TSCĐ phục vụ cho nhu cầu quản lý, tra cứu TSCĐ tại đơn vị.
Kế toán mong muốn khi in báo cáo (tĩnh) của Tổng công ty thì không hiển thị chữ Chi nhánh và tên chi nhánh để in dữ liệu chính xác.
Kế toán muốn báo cáo Chi tiết phát sinh tài khoản theo khoản mục chi phí có xem được số dư của từng tài khoản theo từng khoản mục chi phí để phân bổ chi phí mua hàng
Kế toán muốn báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng lấy lên được các trường mở rộng chi tiết trên từng đơn mua hàng để phục vụ nhu cầu quản trị của đơn vị.
Kế toán mong muốn Hóa đơn Bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên) lấy lên được trường chiều dài ,chiều rộng, lượng để phục vụ công tác in hóa đơn của đơn vị
Kế toán muốn in được tên đối tượng chi tiết trên phiếu xuất kho bán hàng để cho nhân viên ký nhận khi bán hàng cho cán bộ công nhân viên của công ty
Cập nhật danh mục biểu thuế TTĐB theo thông báo của Tổng cục thuế v/v Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC
Cập nhật danh mục biểu thuế Thuế tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế v/v Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC