Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh mục Nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.

 

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm