Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hỗ trợ kế toán trong việc quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển cũng như việc thực hiện tính khấu hao của các TSCĐ doanh nghiệp đang sử dụng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản.

 

Tại tab Sổ tài sản, có thể thực hiện được các chức năng:

Xem thêm

Thiết lập mẫu trên giao diện sổ TSCĐXem thêm