Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu 1: Tại sao khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập

 Câu 2: Tại sao một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu


Xem thêm