Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hiện nay phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 chưa đáp ứng báo cáo: Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền. Tuy nhiên NSD có thể thiết lập mẫu báo cáo này dựa trên báo cáo phần mềm sẵn có.
Cách thực hiện như sau:
In Sổ nhật ký thu tiền (Xây dựng từ Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ TK))

In Sổ nhật ký chi tiền (Xây dựng từ Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK))
 


Xem thêm