Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi xóa danh mục đã có phát sinh, chẳng hạn như danh mục Công trình, sẽ hiển thị thông báo:

2. Cách xử lý
Để xóa được Công trình đã có phát sinh, kế toán thực hiện như sau:
 • Tại cột Xem phát sinh, nhấn Chi tiết. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ phát sinh.  

 • Tại cột Mã danh mục/Số CT, nhấn vào từng chứng từ để mở giao diện chi tiết. Tùy vào nhu cầu, kế toán có thể xóa chứng từ hoặc sửa chứng từ để chọn Công trình khác.

Lưu ý: Với các chứng từ phát sinh đã ghi sổ, cần thực hiện Bỏ ghi sau đó Sửa/Xóa chứng từ.
  • Nếu chứng từ khai báo sai, kế toán thực hiện xóa các chứng từ này đi. Trên giao diện chi tiết chứng từ, nhấn Xóa, sau đó chọn Yes trên câu thông báo.

  • Trường hợp chọn sai thông tin Công trình, kế toán Sửa chứng từ và chọn sang Công trình khác.

 • Trường hợp Công trình có phát sinh trên một số giao diện không mở được trực tiếp từ Danh sách phát sinh thì kế toán vào phân hệ tương ứng và thực hiện tương tự như trên. Chẳng hạn phát sinh trên Kỳ tính giá thành, kế toán thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình
  • Tìm đến Kỳ tính giá thành tương ứng để Xóa hoặc Sửa kỳ tính giá thành và chọn sang Công trình khác.

 • Trường hợp chứng từ phát sinh không thuộc sổ đang làm việc, chẳng hạn kế toán đang làm việc với Sổ tài chính nhưng chứng từ thuộc Sổ quản trị thì sang sổ quản trị để thực hiện sửa/xóa chứng từ. Xem hướng dẫn chọn sổ cần làm việc tại đây.
Thực hiện tương tự khi xóa các danh mục khác.


Xem thêm