Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình huống khi xem sổ chi tiết vật tư hàng hóa giá trị tồn bị âm.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trị tồn kho trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm:
1. Giá nhập sau cao hơn nhiều so với giá nhập trước (phương pháp Bình quân cuối kỳ)

2. Tính giá không theo kho (phương pháp Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời)

3. Đơn vị theo mô hình Tổng công ty có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc (phương pháp Bình quân cuối kỳ)

4. Xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn

5. Phát sinh các chứng từ (thiết lập không cập nhật lại giá xuất khi tính giá xuất kho) có số tiền vượt quá giá trị tồn còn lại


Xem thêm