Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng?
Hướng dẫn:

Phần trả lương là thể hiện tất cả số của các bảng lương chưa trả, vì vậy cần kiểm tra lại các bảng lương tạm ứng đã thực hiện chi trả hay chưa Xem thêm