Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Điều kiện áp dụng
Áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng có các công trình như: nhà ở, đường xá, cầu đường... với nhiều hạng mục công trình con. Đối tượng tập hợp chi phí sẽ gắn với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại thành giá thành chung của cả công trình.
Hướng dẫn trên phần mềm
Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính giá thành theo Công trình\vụ việc được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu
 
Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7. Kết chuyển chi phí

Bước 8: Nghiệm thu công trình
 


Xem thêm