Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Điều kiện áp dụng
Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể.
Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo hợp đồng là để xác định giá trị của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm. Ví dụ: có hợp đồng đặt 05 bức tranh hoa, 5 bức tranh chữ và 5 bức tranh chân dung, sau khi tính giá thành xong thì toàn bộ số tranh này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho
Hướng dẫn trên phần mềm
Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính giá thành theo Hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

Bước  2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7: Nghiệm thu hợp đồngXem thêm