Công nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem nhanh công nợ của từng nhà cung cấp hoặc của tất cả các nhà cung cấp để tra cứu nhanh hơn

R21.55

Trên tab Công nợ, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

1.Trả tiền Nhà cung cấp