Chứng từ giảm giá hàng mua

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Giảm giá hàng mua >

Chứng từ giảm giá hàng mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ giảm giá hàng mua.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Giảm giá hàng mua bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Giảm giá hàng mua chọn chức năng Thêm).

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá hàng mua là Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt, sau đó, lựa chọn có tích chọn thông tin Giảm giá trị hàng nhập kho hay không:

oNếu tích chọn => khi kế toán thực hiện chức năng chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá, hệ thống sẽ chỉ lấy lên các chứng từ mua hàng về nhập kho

oNếu không tích chọn => khi kế toán thực hiện chức năng chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá, hệ thống sẽ chỉ lấy lên các chứng mua hàng không qua kho

Sau đó thực hiện chọn chứng từ mua hàng giảm giá:

HDSD_MUAHANG_Giamgiahangmua_b2        

Sau khi chọn xong chứng từ mua hàng và nhập giá trị hàng được giảm, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin lên chứng từ giảm giá hàng mua:

HDSD_MUAHANG_Giamgiahangmua_b3

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteTrường hợp chứng từ có tích chọn thông tin Giảm giá trị hàng nhập kho, hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trị nhập kho của hàng hoá. Còn nếu không tích thì hệ thống sẽ giảm trừ chi phí.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ giảm giá hàng mua

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ