Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng >

Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi kế toán thực hiện chức năng đối trừ chứng từ với loại tiền là ngoại tệ.

Cách thao tác

Sau khi kế toán hoàn thành chức năng đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ và có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá:

Banhang_xulychenhlechtygia

Khai báo các thông tin cần thiết trên màn hình hộp thoại Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Nhấn Cất trên thanh công cụ để hoàn tất việc xử lý chênh lệch tỷ giá