Đối trừ chứng từ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Đối trừ chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ):

Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn:

HDSD_BANHANG_DOITRUCHUNGTU_b1        

Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ bán hàng cho khách hàng.

      NOTE_iconnote1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.

             2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán