Bỏ đối trừ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Bỏ đối trừ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ):

Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của nhà cung cấp đã chọn:

Bo_doi_tru_chung_tu_mua_hang        

Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ:

NOTE_iconnoteVới những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho