Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng >

Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi kế toán thực hiện chức năng đối trừ chứng từ nhiều đối tượng với loại tiền là ngoại tệ.

Cách thao tác

Sau khi kế toán hoàn thành chức năng đối trừ chứng từ, hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá:

HDSD_MUAHANG_Doitruchungtu_Chungtuxlchenhlech_b1

Khai báo các thông tin cần thiết trên màn hình hộp thoại Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

Nhấn Cất trên thanh công cụ để hoàn tất việc xử lý chênh lệch tỷ giá

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho