Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng):

Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các nhà cung cấp thoả mãn điều kiện đã chọn:

Doi_tru_chung_tu_nha_cung_cap_01        

Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Thực hiện:

Doi_tru_chung_tu_nha_cung_cap_02

Nhấn Hoàn thành để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp.

NOTE_iconnote1. Trường hợp kế toán muốn sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi:

Doi_tru_chung_tu_nha_cung_cap_03

                  2. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.

                 3. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho