Bỏ đối trừ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Bỏ đối trừ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ):

Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:

Bo_doi_tru_chung_tu_ban_hang        

Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ:

NOTE_iconnoteVới những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.