Chính sách giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Chính sách giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các chính sách giá áp dụng cho các khách hàng, các sản phẩm cụ thể dựa trên giá mua, giá bán hiện thời, nhằm hỗ trợ công tác lập chứng từ của kế toán khi thực hiện bán hàng => kế toán sẽ không phải nhập đơn giá bán nữa, mà hệ thống sẽ tự động lấy được đơn giá tương ứng với từng khách hàng và mặt hàng theo chính sách đã thiết lập.

HDSD_BANHANG_CHINHSACHGIA_Manhinhdanhsach_01

8 Thiết lập chính sách giá

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ